Mest hållbara varumärke för tredje året i rad

Jobbar med laptop utomhus

HSB är Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin bostäder. För tredje året i rad blev vi branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet

HSB arbetar hållbart. Och vi arbetar med hållbarhet. I allt vi gör tar vi ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar, samtidigt som vi vill inspirera bostadsrättsföreningarna att göra detsamma. Därför är det extra tillfredsställande att få bevis på att satsningarna är framgångsrika. För tredje året i rad har HSB utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin bostäder i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet.

– Hållbarhet har alltid varit en av HSBs grundstenar och här i vår region ligger vi långt fram HSB Göteborg var först i Sverige med att bli tredjepartsverifierade enlig ISO 26000 och i vår verksamhet finns en rad policyer som är kopplade till verksamhetens arbete med socialt ansvarstagande. Dessutom är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljödiplomerade enligt svensk miljöbas och miljöcertifierar vår nyproduktion. Så att återigen bli branschvinnare i den stora undersökningen, där 22 000 svenskar har tillfrågats, gör oss oerhört stolta, säger Freja Bramsen, chef Hållbarhet och utveckling.

Hallbarhet Sustainable brand index

 

ISO 26000 – ett socialt ansvar
Arbetet med ISO 26000 inleddes i slutet av 2010. Det är världens största standard för socialt ansvarstagande och den beskriver vad vi som företag och organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid, samtidigt som vi har den goda affären i fokus.

– Den här standarden är för alla typer av företag, oavsett storlek och geografiskt läge. En viktig del i arbetet med ISO 26000 är att säkerställa att vi tar vårt sociala ansvar i alla beslut. För att lyckas krävs kunskap, tydliga mål, engagemang och kontinuerlig dialog med intressenter, menar Freja Bramsen.

HSBs strategiska mål
HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integreras med den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass. I strategin har vi satt fyra fokusområden där vi alla kan bidra: Resurseffektivitet, Klimat, Hållbara tjänster och produkter samt Viktig samhällsaktör.

– HSB tillhör en av de stora aktörerna i vår bransch, vilket ställer höga krav på det vi gör. Därför är det värdefullt att ha en gemensam bild som för vår utveckling framåt. De här målen är vår ledstjärna i det dagliga arbetet och tillsammans skapar de värde för samhället, miljön och vår egen verksamhet, säger Freja Bramsen.

HSB Göteborgs satsningar för att uppfylla de strategiska målen 

Resurseffektivitet 

Vi ska ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt beroende av begränsade resurser 

 • HSB Göteborgs eget fastighetsbestånd genomgår löpande renoveringar, bland annat i syfte att bevara fastigheten och optimera energieffektiviteten i bostäderna.
 • Innovationer från HSB Living Lab har implementerats i verksamheten.
 • En testbädd för utvärdering av dagvattenlösningars funktion har etablerats på HSB Living Lab.
 • Värmeåtervinning genom FTX i all vår nyproduktion - en teknik som höjer effektiviteten och minskar energiåtgången.
 • Byggvarubedömningar vid renoveringar och nyproduktion för att förhindra att material med farliga ämnen används i byggprocessen.
 • Kunskapsspridning om hållbar konsumtion.

Klimatpåverkan och klimatanpassning 

Vi ska bland annat minska våra CO2-utsläpp med 75% till år 2023 jämfört med år 2008 

 • Hyresfastigheter fokuserar på hållbara renoveringar, installation av solenergi när det är möjligt samt upphandling av förnyelsebar el.
 • Under 2020 har arbetet med övergång till fossilfria fordon och maskiner fortsatt – initiativ har också tagits för att öka samutnyttjande av vår maskinpark.
 • Alla tjänsteresor ska genomföras i enlighet med vår policy, där klimatanpassade alternativ ska väljas i första hand.
 • Nyproduktionen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver eller Svanen.
 • I alla byggstartade projekt från och med 2018 installeras solceller eller annan förnybar energi.
 • Klimatanpassning görs i nyproduktion liksom satsningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Vi underlättar bostadsrättsföreningarnas klimatarbete genom hållbara tjänster och informationsmaterial.
 • Genom positiv påverkan, så kallad nudging, hjälper och inspirerar vi enskilda medlemmar till mer hållbara konsumtionsmönster.

Hållbara tjänster och produkter 

Vi ska vara ledande i utvecklingen inom boende 

 • HSB Göteborgs utvecklingsarbete fokuserar på att ta fram och utveckla hållbara tjänster från affärsmässiga innovationer från bland annat HSB Living Lab. Exempel är framtidens miljörum som gett inspiration till kommande miljörum i HSB brf Sannaparken, uppkopplade brandvarnare som testas i hyresfastigheter och det multifunktionella styrelserummet som ingår i kommande projektplaner.
 • Utveckling av hållbara tjänster för bostadsrättsföreningar som exempelvis Trygghetsanalysen, Medlemsmätning och Leverantörslistan.
 • Delaktighet i det riksgemensamma arbetet med digital utveckling, till exempel genom ett nytt inloggat läge och e-tjänster.
 • Fokuserat arbete på leverantörsbedömningar, hållbara inköp och nära samarbete med leverantörer.
 • Inköpsstyrningsprojekt i syfte att öka effektiviteten i vårt inköpsarbete.
 • Instiftande av priset ”Den hållbara idén” för att uppmuntra och tillvarata goda idéer från bostadsrättsföreningar.

En viktig aktör för det hållbara samhället 

Vi tar ansvar för ett hållbart samhälle och speglar samhällets mångfald samt bidrar till ökad trygghet 

 • HSB Dela – en ny köpmodell för att hjälpa unga vuxna att finansiera och äga sin bostad.
 • HSB Göteborg är verifierade enligt standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande sedan 2011.
 • Stöd till Göteborgs Stadsmission och deras verksamhet.
 • Fokuserat arbete för att säkerställa våra mångfaldsmål genom medlemsrekrytering, strategisk rekrytering av medarbetare samt genom praktikplatser och mentorskap.
 • Nytt erbjudande för bosparande där samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus, där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor.
 • En del av vår nyproduktion ligger med i en grön obligation.
 • Placering av HSB Göteborgs kapital görs i enlighet med en hållbarhetspolicy för ansvarsfulla placeringar.
 • HSB Göteborg bedriver samarbeten och dialogverksamhet i syfte att nå grupper som kan ha svårt att göra sig hörda. Exempel på detta är dialog kring hyresgästinflytande, dialoginsatser i nyproduktionsprojekt och granndialog genom boendesociala tjänsten HSB NABO.