Digital demokrati

att ansvara 

HSB är en kooperation som bygger på delaktighet och demokrati. Utvecklingen under 2020 har ställt stora krav på verksamheten, inte minst vårt parlamentariska ansvar. 

 

Alla medlemmar i HSB har rätt att göra sina röster hörda. Det är kooperationens grundidé, som bygger på engagemang och ansvar. Utan samverkan och deltagande så kan inte HSB fungera.

– Just därför blev 2020 ett extra utmanande år. Demokratin har delvis fått stå tillbaka på grund av coronapandemin, samtidigt som vi har tvingats vara kreativa för att hitta nya lösningar. Verksamheten måste rulla på och vi har lärt oss mycket om alternativa mötesformer som vi kan ta med oss i framtiden, säger Henrik Wolfbrandt, ansvarig för HSB Göteborgs parlamentariska verksamhet.

Hanteringen av föreningarnas löpande styrelsemöten och stämmor har krävt ett stort engagemang. Att hitta rätt mötesform som kan fungera för alla har varit en av de viktigaste frågorna.

– Det beror på vad det är för slags möte och vilka frågor som ska behandlas. Digitala möten, fysiska möten, hybridmöten och poströstningsstämmor har alla sina för- och nackdelar, så det gäller att hitta en balans. Det digitala mötet är effektivt, tillgängligheten ökar successivt och poströstningen var ett alternativ för att kunna genomföra stämmor. Många äldre och personer i riskgrupper har undvikit fysiska kontakter. Då gav det här möjligheter att ändå få vara med och påverka.

Även HSB Göteborgs styrelsearbete och årsstämma påverkades av pandemin.

– När smittspridningen ökade i mars tog styrelsen snabbt beslut om att övergå till enbart digitala styrelsemöten för att minska risken för smittspridning. Arbetet har fungerat bra och frågor har behandlats och beslut kunnat fattas i normal omfattning, men visst finns en stor saknad av det personliga mötet och den sociala kontakten, berättar Lena Carlberg, ordförande för HSB Göteborg.

– Det blev en annorlunda beslutsgång på årsstämman och kanske inte samma diskussioner som vi är vana vid, men på det stora hela flöt det på väl och vi mötte stor förståelse bland alla berörda, konstaterar Lena Carlberg. Vi får se hur utvecklingen blir i framtiden, men jag tror ändå att vi behöver träffas fysiskt för att skapa samhörighet och diskutera viktiga frågor såväl på styrelsemöten som på stämmor. Själva mötet är helt enkelt HSBs grund och själ.

Kortfakta
HSB Göteborgs föreningsstämma
28 maj 2020 på HSB-kontoret, Sven Hultins plats 2 

Antal ombud: 66, varav 26 deltog digitalt och 40 via poströstning.
Stämmoordförande: Hans Hahn, Brf Gärdsåsdalen. 
Beslut: Oförändrade medlemsavgifter för 2021. Beslut att minska antalet stämmovalda styrelseledamöter från 9 till 8.
Ny styrelse: Lars Ivarson (omval), Haris Huric (omval) och Ingrid Bexell-Hultén (nyval) valdes som ordinarie ledamöter på två år. Lena Carlberg, Dan Jagefeldt, Lennart Löfgren, Emma-Kara Nilsson och Sofie Strempel kvarstår som ledamöter.
Styrelsens ordförande: Lena Carlberg omvaldes som styrelseordförande på ett år.
Föreningsgranskare: Michael Bjärnesjö (omval) och Kajsa von Oldenskiöld (nyval) valdes till föreningsgranskare på ett år.
Ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2021: Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2021.
Valberedning: Pia Eriksson (ordförande), Stina-Kajsa Melin och Jörgen Linder omvaldes som ordinarie ledamöter på två år. Thomas Andersson och Rigmor Friis kvarstår som ordinarie ledamöter.
Behandling av två motioner.

HSB Kod

HSBs bostadsrättsföreningar fungerar som demokratier och vi som organisation ska finnas med som ett stöd i det arbetet. Det gör vi bland annat genom HSBs kod för bostadsrättsföreningar, ett verktyg för öppenhet och transparens i styrelsearbetet. Koden ökar intresset och förståelsen, vilket i förlängningen leder till en ökad demokrati.

HSB-ledamoten

Alla HSB bostadsrättsföreningar har tillgång till en HSB-ledamot i styrelsearbetet. HSB-ledamoten är ett bollplank, stöttar arbetet med transparens och bevakar stadgar, lagar och regler. Vi ser det här som en av våra viktigaste medlemsförmåner, eftersom det innebär ett erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan HSB Göteborg och bostadsrättsföreningen. En HSB-ledamot i styrelsearbetet skapar stabilitet och trygghet för styrelsen och den enskilda medlemmen.