Pågående och nya projekt

hsb verksamhet

2020 har varit ett händelserikt år inom nyproduktion. HSB Göteborg har haft flera inflyttningar, en säljstart och vi har även satt spaden i jorden för nya projekt. Vi byggde i flera områden och intresset på marknaden var rekordstort. 

Årets två första månader visade ett starkt intresse för nyproduktion, men ganska snart kom oroande signaler om en alltmer tilltagande pandemi. Efterfrågan minskade drastiskt och våren präglades av en avvaktande marknad. Men när väl vändningen kom under sommaren, så ökade trycket snabbt.

– Under våren fanns det i samhället en stor osäkerhet kring vart vi var på väg. Många funderade på jobb, hälsa, den egna ekonomin och samhällsekonomin i stort. Men plötsligt, kring midsommar, upplevde vi en tydlig vändning som vi inte riktigt var beredda på. Intresset ökade snabbt och vi fick ställa om för att möta marknadens krav, berättar Jeanette Holmén, affärsområdeschef Marknad och Medlem på HSB Göteborg.

Utvecklingen i vår region stämmer väl överens med resultatet av den undersökning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av HSB Riksförbund och som publicerades i början av juli. Den visade att bostadsmarknaden stod stadigt, trots den påverkan coronakrisen haft på samhällsekonomin. Viljan att köpa bostad hade ökat sedan pandemin bröt ut i Sverige. Var femte (18 %) av de som är på bostadsjakt uppgav att deras vilja att köpa bostad hade ökat under coronakrisen. Endast en av tio (9 %) uppgav att viljan hade minskat. 

Digitala visningar en succé

En av de stora frågorna var hur visningarna skulle gå till i en tid där ”håll avstånd” blev ett huvudbudskap. Svaret var digitala visningar, en framgångsrik lösning med oväntat bra resultat:

– Vi började bland annat med livevisningar – allt från privata till allmänna visningar som lockade ett stort antal besökare. Här kan man ställa frågor i realtid i en chat, vilket alla deltagare får ta del av. Visningarna har dessutom blivit ett riktigt bra verktyg, för att utkristallisera dem som verkligen är intresserade av lägenheten. De som i nästa steg kommer på den fysiska visningen är mer insatta spekulanter. Men det har också tillgängliggjort möjligheten för dem som bor långt bort och därigenom haft svårt att ta sig till fysiska visningar. Om man till exempel befinner sig i en annan del av Sverige, eller rent av utomlands, så har det här varit en uppskattad lösning.

Aktuella projekt

Under året har det varit inflyttningar i HSB brf Amundö Äng, HSB brf Mariedahl och HSB brf Torpterrassen.

– Det är fler än vanligt, vilket har ställt höga krav inom verksamheten i dessa speciella tider. Köparna har sett fram emot den här dagen och processen måste fungera smidigt och säkert. Extra glädjande är att de undersökningar som görs strax efter inflyttningen visade att vi har väldigt nöjda kunder, säger Jeanette Holmén.

Positivt är också det stora intresset för HSB Dela, en ny köpmodell för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. HSB går in med 50 procent av köpesumman och köparen står för 50 procent. Samägandeavtalet är giltigt tio år från inflyttningen, och fem år efter tillträdet kan köparen ansöka om att köpa ut HSBs del.

– HSB Dela är en nationell satsning, där HSB Göteborg är först ut med ett testprojekt. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda en sådan lösning och att det nu har dragit igång. Tanken är att jobba vidare med HSB Dela på fler platser och att samarbetet ska breddas. Men först ska vi utvärdera hur HSB brf Blanka faller ut, säger Ida Sundstedt, chef nyproduktion på HSB Göteborg.

HSB Göteborg har under året fortsatt med nya projekt enligt plan. Ett par exempel var säljstarten av HSB brf Esplanaden i Nya Hovås och byggstart av HSB brf Sannaparken, den första av två etapper i Majorna.

– Tvärtemot vad vi och alla experter befarade, så ser marknaden stark ut och efterfrågan ökar alltmer, menar Ida Sundstedt. Nyproduktion är intressant ur flera aspekter, men extra värdefullt är möjligheten att fokusera på vad man vill ha ut av sitt boende. Vi tror att allt fler prioriterar ytor för hemarbete, vilket även kan påverka var man väljer att bo geografiskt. Vi vet också att gemensamhetslokaler, och kanske möjligheter till ”coworking”, värdesätts. Pandemin kommer att sätta sina spår när det gäller vår livsstil och vårt boende, vilket vi självklart följer noga.

 

Har byggde HSB Goteborg under 2020 

VERKTYG FÖR HÅLLBAR NYPRODUKTION

HSB har åtta strategiska mål för nyproduktion, som utgör grunden för ett Miljö- och hållbarhetsprogram. Det är nationella mål och redskap för att hålla en hög ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet. De åtta målen utgår från HSBs strategi för hållbar tillväxt och täcker in ett brett perspektiv. Miljö- och hållbarhetsprogrammet tillämpas i varje projekt och mäts vid olika tillfällen med hjälp av ett hållbarhetsindex. Alla nya bostadsprojekt projekteras, värderas och följs upp enligt programmet.

HSBs åtta hållbarhetsmål för nyproduktion

  • Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
  • Ekosystemtjänster och klimatanpassning
  • Hållbart resande
  • God innemiljö och sunda material
  • Socialt hållbart boende
  • Bidra till sysselsättning
  • Effektiv hållbarhetsstyrning
  • Ansvar i leverantörsledet