Värdefulla samarbeten

US Vardefullt samarb DSC 1581

Samverkan är ett av HSBs värdeord. Det är ett synsätt som har följt HSB genom decennierna och som är lika högaktuellt idag. Vår uttalade ambition är att vara en god förebild. Med starka relationer gör vi det möjligt. 

Under 2021 har HSB Göteborg intensifierat olika samarbeten och även inlett nya spännande projekt inom ramen för vårt hållbarhetsarbete. Nära samverkan skapar möjligheter, där vi tillsammans växlar upp vårt arbete och vår målsättning. 

– HSB Göteborg har en tydlig vision – vi ska ligga i framkant och bana väg för andra aktörer och satsningar. Därför är det oerhört spännande att få vara med om allt som händer just nu, från klimatkontrakt och solcellsparker till branschutbildningar och andra hållbarhetsprojekt, säger Lizz Wiklund, Hållbarhetschef på HSB Göteborg. 

Ett klimatneutralt Göteborg 
De satsningar som görs ligger i linje med standarden ISO 26000. Dessutom finns en tydligare koppling till Agenda 2030 och de globala målen. Ett högintressant exempel är Göteborg Stads klimatkontrakt som undertecknades i slutet av 2020, där man åtar sig att skynda på omställningen med sikte mot ett klimatneutralt 2030.  

– Idag står städer för mer än 70 procent av världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Därför är hållbara städer med nollutsläpp avgörande för att världen ska klara att nå målen i Parisavtalet. EU kommer att utse 100 föregångare inom klimatarbetet och målsättningen är att Göteborgs Stad ska vara en av dem. Tillsammans med övriga kooperationer, bland annat PRO, Hyresgästföreningen och ABF, är vi en del av den satsningen. Vi vill ta vårt ansvar och kan via våra kanaler nå många medlemmar. Det är viktigt att vi gör allt vi kan och att vi gör detta tillsammans, menar Lizz 

”Mer än 70 procent av världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser görs i städer”

Investering i ny energi 
Ett annat projekt är investeringen i den omfattande solcellspark som HSB Södermanland har etablerat strax utanför Strängnäs. Hittills har 41 600 solpaneler monterats på den 45 hektar stora ytan och parken beräknas producera 13 000 000 kWh årligen. År 2022 kommer HSB Göteborg att köpa andelar i solcellsparken, vilket ska motsvara 90 procent av elförbrukningen i våra egna hyresfastigheter. Efter att nuvarande elavtal löper ut kommer vi att kunna tillgodogöra oss elen år 2024. 

– Det här är en angelägen satsning av flera skäl. Dels stärker vi ett framtida samarbete inom HSB-organisationen, där vi aktivt medverkar i omställningsarbetet till förnybar energi i Sverige. Vi är med och skapar grön medlemsnytta, samtidigt som vi stärker HSBs roll som samhällsbyggare. Dels säkrar vi upp elpriset för våra hyresfastigheter framåt. Det är en trygghet för oss och våra hyresgäster på en allt rörligare elmarknad. Under året har elpriset i Sverige stigit rejält och varierat kraftigt. Tillgängliga prognoser talar för ett fortsatt högt elpris samt en ökad volatilitet, säger Lizz.

Samtidigt pågår en studie tillsammans med Göteborg Energi med syfte att se över fjärrvärmen och söka nya vägar för att minska våra utsläpp, vilket är ett viktigt led i det klimatarbete som pågår. HSB har som mål att minska klimatpåverkan med 75 procent mellan 2008 och 2023, då HSB fyller 100 år.  

HSB har som mål att minska klimatpåverkan med 75 procent mellan år 2008 och 2023, då HSB fyller 100år” 

HSB Göteborgs nuvarande klimatmål 

 • Nära 0 i CO2-utsläpp 2030
 • Minska CO2-utsläpp med 75% till 2023
 • Idag har vi en minskning med 50% CO2-utsläpp
 • Utsläpp år 2020: 965 ton CO2
 • Ytterligare 435 ton behöver minskas till år 2023 för att nå 75% minskning
 • En investering i Solcellparken bidrar med en minskning på 86 ton CO2 per år

Branschsanpassad utbildning 
Fastighetsbranschen står inför stora pensionsavgångar, samtidigt som företagen efterlyser nya, kunniga medarbetare. HSB Göteborg är delägare i en branschskola – Fastighetsakademin – vilket innebär att vi hjälper till och säkrar framtidens kompetens inom fastighetsbranschen.  

– Branschen står inför nya utmaningar och vi vill vara med och ta vårt ansvar. Därför välkomnar vi praktikanter – det som kallas lärande i arbete (LIA) – och vi har även föreläst på skolan. Nu vill vi fördjupa samarbetet och välkomnar akademin till HSBs största hållbarhetsprojekt, HSB Living Lab. All den forskning som pågår i huset erbjuder stora möjligheter, så det ska bli spännande att se hur vi går vidare där, säger Lizz Wiklund.   

Satsningar lokalt och i ett större perspektiv 
2020 instiftade HSB Göteborg ett nytt pris för bostadsrättsföreningar som gjort insatser för klimat och miljö – Den hållbara idén. Vi vill uppmärksamma idéer och satsningar, vilket också kan inspirera andra att tänka nytt. 2021 gick utmärkelsen till två bostadsrättsföreningar. HSB brf Nolered i Torslanda får priset för sin satsning på främjandet av livsmiljön för det rödlistade guldsandsbiet medan HSB brf Vårlöken i Kungälv prisas för sitt projekt att använda solceller som täckmaterial vid kommande takomläggning. 

Ett annat uppskattat pris är Nyttigaste Affären, som startade 2015 för att lyfta fram hur företag kan göra verkligt nyttiga affärer – för sig själva, för kunderna och för samhället. Priset delas ut av Coompanion, HSB Göteborg och Tillväxtverket och 2021 gick det tillde tre företagen Nimble Patch, Yalla Mellerud och Wargön Innovation, med följande motivering: 

"Som samhälle behöver vi använda de resurser vi redan har. Det här är ett fantastiskt samarbete som visar hur man kan ta vara på material, paketera det på ett attraktivt sätt och skapa en affär på köpet. Samtidigt erbjuder det en väg in på arbetsmarknaden och minskar utanförskap i samhället.

En förutsättning för omställningen till ett cirkulärt Sverige är samarbete mellan olika intressenter i samhället; företag, sociala entreprenörer och specialister på cirkulär innovation. Att engagera olika aktörer på det här sättet visar att det är möjligt att kombinera innovation, miljötänk, social nytta, arbetsmarknad, och vardaglig konsumtion."

Vårt engagemang i det lokala samhället har fortsatt under året. Ett exempel är vårt samarbete med Göteborgs Stadsmission, där vi bland annat delat ut matkassar till behövande. Internationellt stöttar vi den humanitära organisationen We Effect med ett ekonomiskt bidrag. Tillsammans arbetar vi för att människor i utvecklingsländer kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus, ett sätt att bekämpa fattigdom i världen. HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks ett tusen kronor. 2021 blev resultatet 272 000 kronor.  

  

Samverkan för det goda boendet 
Att ta ansvar för det goda boendet har alltid varit en av HSBs viktigaste frågor. 
Här är några av de aktörer som vi samarbetar med idag: 

 • HSB LivingLab 
 • BoTryggt2030
 • Byggvarubedömningen
 • Fossilfritt Sverige
 • Föreningen för Byggvarudeklarationer
 • Global Utmaning
 • Institutet mot mutor
 • Johanneberg Science Park
 • NMC (Nätverket för Hållbart Näringsliv)
 • Solelkommissionen
 • Sveby
 • Svensk Solenergi
 • Sweden Green BuildingCouncil
 • We Effect 
 • Värmemarknadskommittén
 • Coompanion/Social Trade
 • CSR Västsverige
 • Fastighetsakademin