Digital demokrati under 2021

Digital demokrati ima177098

Hur arbetar man med föreningsfrågor när distans blivit normen? 2021 präglades av nya sätt att mötas och dela ut ansvar. Men också av att återgå till ett nytt normalläge, i samband med att restriktionerna släpptes. 

Samverkan och delaktighet är grundbultar i HSB, och under 2021 fortsatte coronapandemin att sätta verksamheten på prov.  

Men även bostadsrättsföreningar har haft olika förutsättningar att samverka internt, beroende på storlek och tekniska kunskaper. För vissa föreningar har möten fått stå tillbaka nästan helt medan andra föreningar har hittat nya digitala former för styrelsemöten, stämmor och annan samverkan. 

– I början av pandemin krävdes nya lösningar för att mötas och bedriva verksamheten i bostadsrättsföreningarna. Under 2021 hade vi i större utsträckning mer upparbetade rutiner och större vana av de nya arbetssätten. Därför blir det intressant att se vilka erfarenheter och lärdomar som vi kan ta med oss nu när vi återgår till en ny vardag. Demokratin har till viss del fått stå tillbaka under coronapandemin, men den har också utmanats och funnit nya vägar, säger Henrik Wolfbrandt, ansvarig för HSB Göteborgs parlamentariska verksamhet. 

Även HSB Göteborgs styrelsearbete och årsstämma påverkades av pandemin. 

– Vi har upplevt att styrelsen byggt upp nya vanor och bra rutiner kring digitala styrelsemöten. Vi har faktiskt kunnat fortsätta arbetet i samma takt som innan och förmågan att fatta beslut har inte blivit lidande. Men visst skapas en extra dynamik och energi i det fysiska mötet som ger ytterligare en dimension till styrelsearbetet. Det var därför väldigt glädjande att vi under hösten 2021 återigen kunde börja träffas för styrelsemöten på kontoret. Samtidigt tar vi med oss erfarenheterna från det digitala arbetssättet som visat på att vissa typer av möten och träffar fungerar alldeles utmärkt att genomföra på distans berättar Lena Carlberg, ordförande för HSB Göteborg. 

  

Kortfakta
HSB Göteborgs föreningsstämma 
15 april 2021 på HSB-kontoret, Sven Hultins plats 2

Antal ombud: 65, varav 38 deltog digitalt och 27 via poströstning. 
Stämmoordförande: Carina Andersson, Brf Kortedala.
Beslut: Oförändrade medlemsavgifter för 2022.
Ny styrelse: Lena Carlberg (omval), Lennart Löfgren (omval), Emma-Kara Nilsson (omval), Anna-Karin Norrman (nyval) och Jens Axelsson (nyval) valdes som ordinarie ledamöter på två år. Lars Ivarson, Haris Huric och Ingrid Bexell kvarstår som ledamöter. 
Styrelsens ordförande: Lena Carlberg omvaldes som styrelseordförande på ett år. 
Föreningsgranskare: Michael Bjärnesjö (omval) och Kajsa von Oldenskiöld (nyval) valdes till föreningsgranskare på ett år. 
Ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2021: Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2022. 
Valberedning: Thomas Andersson (omval) och Kågan Karlsson (nyval) valdes som ordinarie ledamöter på två år. Pia Eriksson (ordförande), Stina-Kajsa Melin och Jörgen Linder kvarstår som ordinarie ledamöter.

HSBs Kod

HSBs bostadsrättsföreningar fungerar som demokratier och vi som organisation ska finnas med som ett stöd i det arbetet. Det gör vi bland annat genom HSBs kod för bostadsrättsföreningar, ett verktyg för öppenhet och transparens i styrelsearbetet. Koden ökar intresset och förståelsen, vilket i förlängningen leder till en ökad demokrati. 

HSB-ledamoten

Alla HSBs bostadsrättsföreningar har tillgång till en HSB-ledamot i styrelsearbetet. HSB-ledamoten är ett bollplank, stöttar arbetet med transparens och bevakar stadgar, lagar och regler. Vi ser det här som en av våra viktigaste medlemsförmåner, eftersom det innebär ett erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan HSB Göteborg och bostadsrättsföreningen. En HSB-ledamot i styrelsearbetet skapar stabilitet och trygghet för styrelsen och den enskilda medlemmen.