Ny tjänst - Energianalys

US Ny tjanst masma53216


Energianvändning och kostnaderna som det medför väcker stort intresse. Men hur ska man tänka? Och vad kan man göra? Viktigast är att ta ett helhetsgrepp och göra saker i rätt ordning, menar HSB Göteborgs energiexpert Johanna Leijon. 

Under 2021 lanserade HSB Göteborg en helt ny tjänst – Energianalys. Den riktar sig mot bostadsrättsföreningar som behöver se över sin energianvändning och som inser fördelarna med att göra en insats. 

– Vår ambition är att vi tillsammans ska ta ett helhetsgrepp som är till hjälp och ett långsiktigt stöd för föreningarna. Det ger en ökad energieffektivisering som lönar sig i längden, både för ekonomin och för miljön. Samtidigt ligger det helt i linje med HSBs uttalade klimatmål, menar Johanna Leijon, energiexpert på HSB Göteborg.

”Det ger en ökad energieffektivisering som lönar sig i längden, både för ekonomin och för miljön” 

En genomgripande studie 
En energianalys ger en nulägesbild över fastighetens energieffektivitet. Här studerar man fastighetens olika delar, såsom klimatskal, kyl- och värmesystem, ventilation samt el och belysning. De bedöms därefter utifrån energieffektivitet, funktionalitet och teknisk livslängd.  

– Vi gör även en sammanställning med energistatistik, förbrukning och kostnader för el, vatten och värme. Ofta är det väldigt intressant att se hur man ligger till i jämförelse med liknande hus i området eller med riksgenomsnittet. Vid besöket bedöms även vilka förutsättningar som finns för eventuella åtgärder. Det är också viktigt att analysera felanmälningar som är kopplade till energiområdet, eftersom de kan vara kostsamma för föreningen, konstaterar Johanna Leijon.

En genomgång tar cirka 3–4 veckor och därefter får föreningen förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt, samt en bedömning av investeringarnas återbetalningstid.  

– Tanken är att energianalysen ska vara till konkret hjälp för föreningen. Många har kanske kikat på detta tidigare och fått olika förslag från skilda håll, men det är ändå svårt att veta var man ska börja. Vi vill gärna väva in energimedvetenheten i arbetet med fastighetens långsiktiga underhåll. Om man ändå ska byta till exempel tak eller fönster på sikt, så är det smart att genomföra energianalysen i ett tidigt skede. Då sker åtgärderna på ett optimalt sätt, vilket är lönsamt ur flera aspekter.

Underlätta styrelsearbetet 
Förslagen utgör ett värdefullt underlag för styrelsen i deras framtida arbete. Här kan man tydligt se vilka åtgärder som är tänkbara och vilka som är nödvändiga om man vill se om sin fastighet, sina kostnader och miljön i stort.  

– Vi har genomfört några pilotprojekt och återkopplingen från styrelserna har varit väldigt positiv, säger Johanna Leijon. Vi har även genomfört kundwebbinarier och fortsätter nu att informera, för att öka kunskapen kring erbjudandet. Hos oss ska alla känna till vad det innebär, eftersom alla kan vara ambassadörer. Framöver ska det här vara en naturlig del av HSB Göteborgs viktiga hållbarhetsarbete. 

”Energianalysen kommer att vara till stor nytta för oss. En utgångspunkt för vårt fortsatta arbete med energiprojekt och hållbarhetsfrågor.” 

Rolf Svensson, HSB brf Björkekärr